REGULAMIN SERWISU

Regulamin serwisu

Przepisy niniejszego regulaminu spełniają wymagania ustaw i regulują kwestie związane z korzystaniem z serwisu

I. Postanowienia ogólne.
1) Dostawcą usług serwisu internetowego, jest BUSINESS DIALOG IWONA D.BARTCZAK ul. Pyjasa 4 lok. 8, 00-710 Warszawa, NIP: 5212068519 oraz Exante Bartosz Radziszewski ul. Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa NIP 522-132-32-30. .
2) Usługi serwisu polegają zwłaszcza na:
a) prowadzeniu serwisów internetowych z materiałami dotyczącymi organizacji i prowadzenia przedsiębiorstw, społeczeństwa, cywilizacji, technologii, zarządzania, stylu życia, przeznaczonej głównie dla kadry kierowniczej naczelnego i średniego szczebla przedsiębiorstw w Polsce,
b) udostępnianiu przestrzeni roboczych dla Użytkowników indywidualnych i zespołów Użytkowników serwisu.
3) Usługi serwisu są powiązane z usługami świadczonymi przez Dostawcę usług polegającymi zwłaszcza na organizowaniu społeczności, klubów i spotkań menedżerskich.
4) Za wszelkie skutki ekonomiczne, biznesowe, osobiste i prawne korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie, odpowiedzialność ponosi wyłącznie korzystający.
5) Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady świadczenia usług serwisu, a także zakres odpowiedzialności i obowiązków stron umów o świadczenie tych usług.
6) Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rejestrując się w serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.
7) W przypadku zmiany niniejszego regulaminu każdy Użytkownik zostanie o tym poinformowany na stronach serwisu.
8) Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

II. Warunki techniczne korzystania z serwisu.
1) Do korzystania z usług serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym m.in.:
a) skrzynki pocztowej e-mail,
b) przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW; zaleca się korzystanie z przeglądarek spełniających standardy organizacji W3C, w szczególności wymagania współczesnych standardów CSS 2.0 i wyższych.
2) Dla uniknięcia konieczności częstego logowania się do serwisu należy włączyć obsługę plików „cookies”. Pliki „cookies” nie pozwalają na identyfikację Użytkownika i niemożliwe jest naruszanie jego prywatności przy ich pomocy.
3) Serwis używa pliki „cookies”.

III. Uczestnictwo w serwisie i dochowanie poufności.
1) Osoby odwiedzające serwis, lecz niezarejestrowane (Użytkownicy anonimowi) mają możliwość korzystania z treści opublikowanych na stronie głównej portalu.
2) Z usług serwisu może korzystać w pełnym zakresie każda osoba zarejestrowana, z tym że do płatnych zasobów serwisu mają dostęp tylko abonenci tych zasobów. W sprawie płatnych zasobów oraz abonamentów klubowych wiadomości można uzyskać pisząc do dostawcy usług, na przykład korzystając z poczty wewnętrznej serwisu.
3) Użytkownik zarejestrowany występuje w serwisie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Jednakże dla celów bezpieczeństwa oraz usprawnienia komunikacji z innymi Użytkownikami i organizatorami społeczności, w formularzu rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać szereg innych danych, spośród których dane adresowe i telefoniczne są dostępne tylko dla administratorów. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników są szczegółowo określone w Polityce Prywatności i Polityką Cookies, dostępnych na stronie.
4) Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5) Rejestrując się lub występując do Dostawcy usług z wnioskiem o rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu drogą elektroniczną informacji na temat treści w serwisie lub w społecznościach powiązanych z nim.

IV. Zasady.
1) Każdy Użytkownik ma prawo do nieskrępowanego wyrażania w serwisie swoich opinii i korzystania z wolności słowa w sposób nie naruszający dóbr osobistych innych osób.
2) Użytkownicy serwisu powinni respektować sprawdzone w praktyce społeczności sieciowych dobre obyczaje, w szczególności zakładać dobrą wolę każdego Użytkownika i traktować jego udział jako ważny wkład we wspólny dorobek; każdy Użytkownik natomiast powinien dokładać starań, aby treści przezeń prezentowane były istotne. Każdemu uczestnikowi dyskusji przysługują prawa równe z innymi uczestnikami.
3) Ograniczenia wolności, o których mowa w punkcie 1. powyżej wynikają jedynie z obowiązującego w Polsce prawa, zasad współżycia społecznego, norm społeczno-obyczajowych i szeroko pojętymi zasad „netykiety.” W szczególności zakazane jest i traktowane jako naruszenie postanowień niniejszego regulaminu:
a) podszywanie się pod inne osoby,
b) naruszanie anonimowości innych Użytkowników oraz naruszanie tajemnicy korespondencji,
c) podejmowanie prób złamania hasła innych Użytkowników,
d) działanie na szkodę innych Użytkowników,
e) naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych i praw osób trzecich,
f) umieszczanie w serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), a także materiałów zawierających treści pornograficzne, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
g) podejmowanie działań, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź które destabilizują funkcjonowanie serwisu i serwerów, na których serwis jest umieszczony, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,
h) przenoszenie prawa do korzystania z serwisu na inną osobę bez zgody administratora.
4) Naruszenie zasad określonych w punkcie 3 powyżej jest traktowane jako działanie na wyłączne ryzyko naruszającego. Dostawca usług ma prawo do zastosowania środków ograniczających szkodliwość takich zachowań, z zablokowaniem dostępu do serwisu włącznie. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skutki zastosowania tych środków wobec Użytkownika naruszającego odnośne zasady.
5) Zgodnie ze zwyczajowymi zasadami prowadzenia forów dyskusyjnych, osoby moderujące fora dyskusyjne serwisu, mają prawo do usuwania artykułów (postów), które jedynie zakłócają przebieg dyskusji, a także obraźliwych oraz wzniecających waśnie i „wojny słów”. Decyzje moderatorów w tych sprawach są nieodwołalne.
6) Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług serwisu w dowolnym momencie, co skutkuje usunięciem jego konta i wszystkich danych osobistych z serwisu. Jednakże Użytkownikowi, który wniósł opłatę subskrypcyjną (abonamentową) nie przysługuje jej zwrot, gdyż rezygnacja nie zmniejsza wartości zasobów, do których miał dostęp. Dostawca usług nie ma prawa zablokować dostępu Użytkownika do serwisu przed upływem 2 tygodni zwłoki od terminu przedłużenia subskrypcji.
7) Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w serwisie przysługują autorom tych materiałów. Użytkownik udziela Dostawcy usług licencji niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, dystrybuowania, modyfikowania, uruchamiania, kopiowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tłumaczenia jego treści i tworzenia na ich podstawie utworów pochodnych.

V. Odpowiedzialność i zastrzeżenia administratora.
1) Dostawca usług jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Jednakże Dostawca usług nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
2) Dostawca usług dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć zawartość serwisu przed utratą. Jednakże Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, ani za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników i innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Dostawcy usług.
3) Dostawca usług będzie niezwłocznie reagował na wszelkie zakłócenia w usługach świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od Dostawcy usług podmioty. Jednakże Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania tych usług.
4) Dostawca usług zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania aplikacji świadczących usługi lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5) Dostawca usług zastrzega sobie prawo do dokonania cesji swoich praw i obowiązków związanych z serwisem w części lub w całości osobom trzecim. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie. O zamiarze takim Dostawca usług zawiadomi Użytkownika, jeśli Użytkownik nie zgadza się, to wówczas może zrezygnować z korzystania z serwisu.

VI. Reklamacje i przepisy końcowe.
1) Wszelkie uwagi, wnioski i pytania związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać korzystając z poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na w serwisie.
2) Dostawca usług ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od ich przesłania.
3) Dostawca usług zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Dostawca usług każdorazowo powiadomi o nich Użytkowników drogą elektroniczną (e-mail).
4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2023 roku.
6) W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT lub na e-mail: kontakt@businessdialog.pl