POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z tej strony internetowej.
2. Udostępniane przez użytkowników serwisu dane są administrowane przez Business Dialog Iwona D. Bartczak ul. Pyjasa 4 lok 8, 00-710 Warszawa, REGON: 140306779, NIP: 5212068519, Kontakt e-mail: kontakt@businessdialog.pl zwana dalej “Business Dialog oraz Exante Bartosz Radziszewski ul. Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa, NIP: 5221323230, Kontakt: kontakt@businessdialog.pl jako „Współadministratorów”.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, w przypadkach w których przepisy prawa upoważniają Administratora/Współadministratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, przekazywania informacji marketingowych, przekazywania relacji z wydarzeń organizowanych przez Administratora/Współadministratora.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
9. Okres przetwarzania danych przez Administratora/Współadministratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora/Współadministratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora/Współadministratora. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mail wskazany powyżej.
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT lub można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany powyżej.
13. W związku z tym, że działamy na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 rozporządzenia 2016/679 zawarliśmy stosowne porozumienie. Każdy z Administratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych użytkownika i do każdego Administratora użytkownik może się zwrócić z wszelkimi pytaniami. Każdy z Administratorów odpowiada za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec użytkowników, a także za umożliwienie użytkownikom wykonywania przysługujących ich praw. Więcej szczegółów w tym zakresie można uzyskać wysyłając wiadomość na wskazane adresy e-mail.